Regulamin sklepu Bocianek Montessori prowadzonego przez  Firmę Handlowo-usługową Paweł Piekarski. Regulamin określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

Spis treści:

 

1)      Informacje ogólne

 

2)      Definicje

 

3)      Zawarcie umowy i realizacja

 

4)  Dostawa

 

5)      Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

6)      Reklamacja produktu

 

7)      Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

8)      Polityka prywatności

 

9)      Postanowienia końcowe

 

- załącznik „Odstąpienie od umowy”

 

 

 

1.      INFORMACJE OGÓLNE

 

 

1.                 Niniejszy dokument  „Regulamin sklepu internetowego o adresie: www.bocianek-montessori.pl” (dalej „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.bocianek-montessori.pl

 

2.                 Administratorem danych jest Firma handlowo-usługowa Paweł Piekarski, NIP 9151731108, zarejestrowana pod adresem ul. Kwaśna 3/14, 53-425 Wrocław. Adres do korespondencji: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica.

 

3.                 Szczegółowe informacje dotyczące w szczególności Produktów, zamówień, reklamacji, prawa odstąpienia od umowy oraz przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: sklep@bocianek-montessori.pl

 

 

 

2.      DEFINICJE

 

 

1.      Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.      Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 

3.      Administrator Danych Osobowych: Firma handlowo-usługowa Paweł Piekarski, ul. Kwaśna 3/14, 53-425 Wrocław.

 

4.      Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

5.      Sprzedający– sklep www.bocianek-montessori.pl prowadzony jest przez  Firmę handlowo-usługową Paweł Piekarski, ul. Kwaśna 3/14, 53-425 Wrocław. NIP: 9151731108, Regon: 367444110

 

6.      Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7.      Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8.      Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 

9.      Produkt – towary (rzeczy ruchome, treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym) i usługi (np. kursy, szkolenia, warsztaty) oferowane w Sklepie.

 

10.  Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem sklepu internetowego).

 

11.  Serwis – serwis dostępny pod adresem www.sklep-bocianek-montessori.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią sklepu, zapisania się na newsletter lub kontaktu z Administratorem danych osobowych.

 

12.  Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

13.  Konto – zbiór danych prowadzonych przez Sklep dla każdego zarejestrowanego Klienta. Dostęp do Konta wymaga ustanowienia przez Klienta loginu (adres e-mail) oraz hasła.

 

14.  Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

 

15.  Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Administratora w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje złożenia Zamówienia;

 

16.  Zamówienie - deklaracja zakupu Produktu przez zalogowanego Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie wszystkich danych formularza- sposobu dostawy, formy płatności.

 

17.  Koszty dostawy – opłata za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez kupującego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.

 

18.  Punkt odbioru – miejsce wydania produktów: Miejscem wydania produktów jest magazyn w miejscowości Trzebnica, ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica.

 

19.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Zazwyczaj 24 godziny. 

 

20.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

3.      ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 

 

1.      Kupujący w celu złożenia zamówienia musi utworzyć konto użytkownika poprzez zarejestrowanie się w sklepie i podanie swojego adresu e-mail oraz wybranego przez siebie hasła.

 

2.      Zarejestrowany na stronie kupujący wybiera produkt i dodaje go do koszyka poprzez wybranie ilości sztuk oraz kliknięcie opcji „kup teraz” na karcie produktu.

 

3.      Kupujący, który dodał produkty do koszyka może zrealizować zamówienie poprzez opcję „przejdź do realizacji zamówienia” dostępną w jego wirtualnym koszyku.

 

4.      Aby zamówienie zostało zrealizowane, kupujący musi podać adres dostawy, pod który ma zostać dostarczona przesyłka oraz wybrać metodę płatności z dostępnych opcji.

 

5.      Klient po wybraniu formy płatności potwierdza chęć złożenia zamówienia poprzez kliknięcie opcji „potwierdzam zamówienie i płacę”.

 

6.      Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 

7.      Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sprzedającego.

 

8.      W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający poinformuje klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 

9.      W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części klient może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

 

10.  Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia:

 

- złożonego za pobraniem, od razu po złożeniu zamówienia, w terminie określonym w opisie przedmiotu

 

- płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty.

 

11.  Sprzedający informuje klienta o złożeniu zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu w sklepie internetowym.

 

12.  Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online („Przelew natychmiastowy” lub „Płatność kartą płatniczą” PAYU ) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 24 godzin, inaczej zamówienie zostanie anulowane przez sklep internetowy.

 

13.   Użytkownik, który jako formę płatności wybrał przelew tradycyjny, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 3 dni (72h). Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika, w przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone. Numer rachunku bankowego: PEKA SA :23 1950 0001 2006 0032 2819 0001

 

14.  Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

15.  Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia (podanie błędnego numeru telefonu, błędnego adresu e-mail, błędnego adresu dostawy produktów) lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w punktach powyżej.

 

16.  W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór osobisty” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w wybranym miejscu odbioru: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).

 

17.  Kupujący, który wybrał jako sposób dostawy „Odbiór osobisty” może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).

 

18.  Odbiór osobisty przez użytkownika może nastąpić do 3 dni roboczych po dokonaniu zapłaty za zamówienie.

 

19.  Kupujący, który wybrał opcję odbiór osobisty umawia się ze sprzedającym na dzień i godzinę odbioru towaru w wyznaczonym miejscu (pkt 16) za pomocą e-maila lub telefonu sprzedającego: 513177308.

 

20.  W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. 18 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.

 

4. DOSTAWA

1.      Towary zamówione w naszym  sklepie internetowym bocianek-montessori.pl , wysyłane są jako paczki za pośrednictwem firm kurierskich.

Koszt przesyłki uzależniony jest od wyboru formy płatności koszt wysyłki

Paczkomaty 24/7 przedpłata 12,99 zł

Paczkomaty 24/7 pobranie 14,99 zł

Kurier In post Przedpłata 14,99 zł

Kurier In post Pobranie 16,99 zł

Kurier DPD Przedpłata 16 zł

Kurier DPD Pobranie 20 zł 

2.      Przy zakupach powyżej 150 zł przy płatności przelewem wysyłka jest darmowa 

3.      Paczki możemy wysłać za granicę kraju, koszty wyceniane są indywidualnie, w przypadku reklamacji towar musi zostać dostarczony bezpośrednio do nas na adres F.H.U Paweł Piekarski 55-100 Trzebnica ul. Krótka 6.

4.      Wysyłki za granice są realizowane tylko w formie przedpłaconej, nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. 

5.      Istnieje możliwość odebrania zamówienia osobiście pod adresem  Firma Handlowo usługowa Paweł Piekarski 55-100 Trzebnica ul. Krótka 6  Tel:513177308

6.      Wysyłkę realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym w przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie przekazane jest od razu do realizacji. 

7.      Czas dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności .

8.      Przewidywany czas realizacji zamówień:

9.      1-5 dni w przypadku towarów dostępnych z magazynu.

10.  Przy towarach na zamówienie czas wysyłki ustalany jest indywidualnie

 

4.     ODODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

1.      Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 

2.      Sprzedający ma obowiązek potwierdzić klientowi otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą podanego przez klienta przy rejestracji konta adresu e-mail.

 

3.      Klient dokonuje zwrotu towaru sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od zgłoszenia zwrotu.

 

4.      Klient dokonuje zwrotu towaru samodzielnie i wysyła na swój koszt do sprzedającego. Adres do zwrotów: Paweł Piekarski, ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica.

 

5.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.      Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez klienta towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonaną przez niego wpłątę za zakupioną rzecz/rzeczy.

 

7.      Sprzedający zwróci klientowi wpłatę za pośrednictwem takiej samej metody płatności, jakiej pierwotnie użył klient do opłacenia towaru przy zakupie.

 

8.      Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:

 

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

5.      REKLAMACJA PRODUKTU

 

 

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

 

3.      Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

- żądać usunięcia wady.

 

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

4.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres mailowy sklepu: sklep@bocianek-montessori.pl

 

5.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

7.      Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji klienta drogą mailową.

 

8.      Sprzedający może poprosić o przesłanie wadliwego produktu na adres magazynu sklepu internetowego: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.

 

9.      Jeśli sprzedający uzna reklamację i zgodzi się na odstąpienie od umowy, wtedy zobowiązany jest do zwrotu wpłaty za ten produkt wraz z kosztami przesyłki w kwocie najniższej ceny kosztów wysyłki dostępnej u sprzedającego.

 

10.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica. W przypadku

 

 

 

6.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)

 

4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

7.      POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1.      Administratorem danych są Justyna i Paweł Piekarscy prowadzący działalność usługową: Firma handlowo-usługowa Paweł Piekarski, NIP 9151731108, adres do korespondencji: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica.

 

2.      Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, za zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

 

3.      Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 

4.      Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) zawarte są w Polityce Prywatności sklepu internetowego.

 

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności ustawa PK, ustawa KC.

 

3.      Sprzedawca ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia naprawy, konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji itp.

 

4.      Sprzedawca ma prawo do zmian w regulaminie, o czym kupujący zostanie poinformowany.

 

5.      Kupujący zarejestrowany w sklepie internetowym akceptuje jednocześnie jego regulamin.

 

6.      Regulamin obowiązuje od 21.01.2022

 

7.      Wzór formularza służącego odstąpieniu od umowy- wypełnia kupujący chcący odstąpić od umowy:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Adresat: Justyna Piekarska, FHU Paweł Piekarski, ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica, sklep@bocianek-montessori.pl

 

 

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

Podpis………………………………………………………………………